Analizator Rezidualnog Hlora

analizatorSavremeni analizator je elektronski uređaj namenjen za kontinualno precizno merenje slobodnog rezidualnog hlora u vodi.

Uzorak vode sa sadržajem hlora koji bi trebalo odrediti dovodi se u mernu ćeliju koja ampermetrijski proizvodi električni signal proprcionalan sadržaju hlora u uzorku, a zatim se signal u transmiteru pretvara u strujni signal od 4 do 20 mA i prikazuje kao koncentracija slobodnog rezidualnog hlora na digitalnom displeju uređaja.

U cilju što bržeg dobijanja informacije o trenutnom sadržaju reziduala u vodi koja se ispituje potrebno je da dužina priključnica cevovoda kojim se dovodi uzorak sa mesta uzorkovanja do analizatora bude što manja tj. dobro je da analizator bude što bliže mestu uzorkovanja, čime se dobija brži odziv.

Uzorak vode uzima se na optimalnom mestu odvodnog cevovoda iz rezervoara bar 25 – 30 prečnika od mesta doziranja dezinfektanta i to iz sredine cevi da uzorak ne bi sadržao vazduh (eventualno), a da istovremeno bude homogen, tj. reprezentativan.

Tehnički podaci za analizator rezidualnog hlora

Merni opseg (mg/l Cl):

0-5.00

Osetljivost (mg/l):

0-0,01

Linearnost (%):

1

Tačnost  (%):

2

Vreme odziva (sec):

cca 45

Protok uzorka (l/h):

40

Priključak uzorka (“):

½ fleks. crevo

Metoda merenja:

ampermetrijska

Elektrode (merna/referentna):

platina/bakar (Pt/Cu)

Display (“):

3,5 digital LCD

Temperatura ambijenta (˚C):

0-50

Električno napajanje (V; Hz):

220; 50

Potrošnja struje (W):

10

Izlazni proporcionalni strujni signal (mA):

0-20; 4-20

Alarmi:

maksimalni/minimalni rezidual

Kontakti alarmnog razloga (AC/DC):

250/12

Materijal:

ABS-IP65

Dimenzije (Š x D x V) mm:

225 x 215 x 125